Reguleringsplan for en ny bydel med fokus på energi og klima.

Planen tilrettelegger for:

  • ambisiøse mål, basert på kommunens temaplan for energi, klima og miljø. Det skal også etableres et FutureBuilt prosjekt innenfor klima og miljø på delfelt L3.
  • bærekraftig, grønn mobilitet, basert på gange, sykkel og kollektivtrafikk, og redusert behov for bilkjøring.
  • variert arkitektur, der estetikk, bomiljø og gode utearealer gis stor oppmerksomhet.
  • variert boligsammensetning som åpner for en bred befolkningssammensetning basert på kommunens boligpolitiske strategi.
  • blågrønne strukturer med robust overvannshåndtering

Fakta

Areal: ca 43 000 kvm

Vektlegging: energi, grønn mobilitet, blå-grønnstruktur, klimatilpasning

Oppdragsgiver: Selvaag Bolig

Datering: 2019 – d.d.

Illustrasjoner: Tegmark

Lignende prosjekter: